Scott Englebright Birthday

Celebrating Scott Englebright’s birthday at the Wigan Jazz Festival in England while in the Maynard Ferguson band.